دانلود نمونه سوال

دانلود آهنگ جدید

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱-موادی که از دو یا چند ماده تشکیل شده اند …………………………… می نامند.
الف)مواد نا خالص                   ب)مواد مخلوط            ج)مواد خالص              د)موارد الف و ب

۲- ماده ای با  ۱=PH در اختیار داریم این ماده یک ……………… است.
الف)اسید قوی                      ب)اسید ضعیف              ج)باز قوی                د)باز ضعیف

۳- افزایش دما سبب کاهش کدام ماده در آب می گردد؟
الف)نمک خوراکی               ب)شکر                     ج)اکسیژن                   د)جیوه

۴-مخچه ی کبوتری آسیب دیده است،در کدامیک از اعمالش اختلال بوجود می آید؟
الف)تنفس                       ب)دیدن و شنیدن                 ج)بلعیدن دانه             د)نشستن روی سیم برق

۵- مخلوطی ازنمک ونشاسته درآب را صاف نموده ومایع حاصل را حرارت میدهیم پس از تبخیر آب چه چیزی باقی میماند؟
الف)نمک                   ب)نشاسته                    ج)مخلوط نشاسته و نمک             د)هیچکدام

۶- در کدام مورد زیرآب حلال نیست؟
الف)الکل۵۰%          ب)بخار آب موجود در هوا (رطوبت هوا)            ج)آب لیمو               د)الکل ۲۰%

۷- بزرگ ترین استخوان بدن کدام است؟
الف) ران              ب) گوش میانی                   ج) بازو                    د) زند زیرین

۸-محل چسبیدن استخوان ها را به هم چه می نامند؟
الف) دیسک          ب)غضروف                     ج)مفصل                    د) زرد پی

۹-کدام مفصل زیر ثابت است ؟
الف)انگشت                 ب)جمجمه                  ج)زانو                     د-)مهره های کمر

۱۰-کدام عامل زیر در استحکام استخوان نقش ندارد؟
الف)تغذیه                  ب)ورزش                    ج )جذب کلسیم و فسفر         د)وجود مفصل

۱۱- عامل اتصال ماهییچه به استخوان کدام است ؟
الف) مفصل           ب) غضروف              ج) زرد پی                      د) آشیل

۱۲- ماهیچه قلب انسان جزء کدام گروه از ماهیچه ها می باشد ؟
الف) مخطط            ب) صاف                   ج) ارادی                       د) ماهیچه ی مخصوص خود قلب

۱۳- به مغز و نخاع به ترتیب از چپ به راست چند جفن عصب مغزی و نخاعی متصل است ؟
الف) ۱۲-۳۱             ب) ۳۱ – ۱۲               ج) ۴۳ – ۳۱                     د) -۴۳ – ۱۲

۱۴مرکز حس شنوایی در کدام قسمت قشر مخ قرار دارد؟
الف)پس سری        ب)گیجگاهی              ج)جلوی لوب گیجگاهی           د)جلوی نیمکره های مخ

۱۵- حرکت دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمک چشم به کمک ماهیچه های ……………… انجام می شود.
الف)اسکلتی                 ب)صاف                 ج)قلبی                             د)مخطط
۱۶ – به چه ذراتی ایزوتوپ گفته می شود. به ذراتی كه …………………. .
الف) در تعداد الكترون و پروتون با یكدیگر فرق دارند            ب) در تعداد پروتون با یكدیگر فرق دارند
ج) در تعداد الكترون و نوترون با یكدیگر فرق دارند                 د) در تعداد نوترون با یكدیگر فرق دارند

۱۷- سنگین ترین ذره ی اتم …………. و سبك ترین ذره ی آن ……….. نام دارد.
الف) نوترون – پروتون        ب) نوترون – الكترون       ج)پروتون – نوترون               د) الكترون – پروتون

۱۸ – ذره ای كه دارای بار منفی است ………….. می گویند.
الف) الكترون                 ب) نوترون                 ج) پروتون            د) الكترون یا نوترون
۱۹ – تعداد پروتون های اتم خنثی،با تعداد ………برابر است .
الف) الكترون ها              ب) نوترون ها       ج) الكترون ها و نوترون ها          د) مدارهای الكترونی

۲۰– كدام ذره ی اتم بارالكتریكی ندارد؟
الف) پروتون                   ب)‌الكترون                ج) پروتون و الكترون                د) نوترون

۲۱- از موارد پرتوزا در كدام یك از موارد زیر استفاده نمی شود؟
الف) پزشكی هسته ای           ب) كشاورزی               ج) صنعت            د) تولید سوخت های فسیلی

۲۲-کدام ترش شدن تغییر شیمیایی نیست؟
الف)ترش شدن شیر در یخچال                                       ب)ترش شدن ماست در هوای گرم
ج)ترش شدن آب انگور در هوای گرم                             د)ترش شدن اب با اضافه کردن سرکه

۲۳- عنصرهای سازنده شمع کدام یک هستند؟
الف)اکسیژن- هیدروژن           ب)اکسیژن- نیتروژن          ج)کربن- هیدروژن             د)کربن- نیتروژن

۲۴-حاصل سوختن ناقص کربن، کدام ماده زیر است؟
الف)کربن دی اکسید             ب)کربن منواکسید            ج)کلسیم کربنات               د)هیدروکربن

۲۵- کدام مطلب درموردکاتالیزگرها صحیح نیست؟
الف)انرژی فعال سازی را کاهش می دهند.                                       ب)زمان انجام واکنش را کاهش می دهند.
ج)زمان رسیدن به حداکثر سرعت واکنش را کاهش می دهند.            د)مقدار فراورده ها را افزایش می دهند.

۲۶-کدام عمل زیر فعالیت انعکاسی محسوب نمی شود.
الف)ترشح بزاق        ب) خمیازه           ج)فکر کردن                د)سرفه

۲۷-جسم سلولی یک نورون شامل چه قسمتهایی است؟
الف)تار عصبی            ب)سیتوپلاسم               ج)غشا و هسته              د)ب و ج صحیح است

۲۸-محل ارتباط نورون ها با یکدیگر چه نام دارد؟
الف)پایانه ی عصبی          ب)سیناپس           ج)سلول پشتیبان               د)رشته ی عصب

۲۹-کدام عبارت صحیح است.
الف-به مرکز کنترل تنفس،ضربان قلب و فشار خون گره حیات گفته میشود.
ب-مرکز کنترل فعالیتهای ارادی در نخاع قرار دارد.
ج-به نخاع ، گره حیات میگویند
د- هیچکدام

۳۰-کدام یک از قسمتهای زیر،مرکز کارهای ارادی بدن می باشد؟
الف)بصل النخاع                     ب)مخ                        ج)مخچه                     د)نخاع


نمونه سوال امتحانی نیم سال دوم‌ فیزیک هفتم + پاسخ

نمونه سوالات امتحانی نیم سوال دوم فیزیک هفتم سرای دانش انقلاب + پاسخ

 

دانلود در ادامه مطلب…

 

 


دانلود نمونه سوال امتحان علوم تجربی پایه هفتم

دانلود نمونه سوال امتحان علوم تجربی پایه هفتم

 

دانلود در ادامه مطلب

 

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


مطالب محبوب
تبلیغات متنی